Missie & doelstelling

Niet voor iedereen op de wereld is het volgen van goed onderwijs vanzelfsprekend. Ook niet in landen die op zich een goed onderwijssysteem hebben. Inkomensongelijkheid, culturele aspecten en reisafstanden maken het voor een deel van de bevolking onmogelijk om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs, terwijl ze daar wel de talenten voor hebben.

Equal Education zet zich in om kansrijke scholieren in arme gebieden te ondersteunen met het bouwen aan hun toekomst. Wij nemen de belemmeringen weg zodat ook zij toegang kunnen krijgen tot middelbaar onderwijs en zich kunnen voorbereiden op de universiteit. Het wegnemen van belemmeringen kan gaan om het geven van een financiële bijdrage voor de lessen, maar bijvoorbeeld ook om het regelen van huisvesting voor leerlingen die ver weg wonen.

Talentvolle middelbare scholieren

Equal Education richt zich primair op talentvolle middelbare scholieren, omdat die vaak onderbelicht zijn in onderwijsprojecten. Zowel in ons eerdere project in Brazilië als ons huidige project in Ethiopië hebben we gemerkt dat het basisonderwijs vaak goed toegankelijk is voor iedereen, maar dat er een gat ontstaat daarna. Scholieren uit arme gebieden missen de financiële middelen om de stap naar de universiteit te zetten, waardoor veel talent verloren gaat.

De beste en meest gemotiveerde scholieren die hierdoor buiten de boot dreigen te vallen, krijgen van ons de kans om alsnog hun school af te maken. Eenmaal op de universiteit is de ondersteuning van overheidswege vaak weer goed geregeld. Equal Education zorgt er zo voor dat deze groep de wankele brug tussen lagere school en universiteit toch kan oversteken en daarmee de kans op een betere toekomst veilig te stellen.

Universele Verklaring van de Rechten van de mens

Als bestuur van Equal Education halen we onze inspiratie uit de Universele Verklaring van de Rechten van de mens (1948). Die verklaring stelt dat onderwijs een basisrecht is voor iedereen. Voor de opbouw van elk land en de bestrijding van armoede, waar ook ter wereld, is onderwijs van essentieel belang. Niet alleen in de eerste levensjaren, maar ook daarna. Of, zoals op de site van het ministerie van Buitenlandse zaken staat: “Voor de totstandkoming van duurzame ontwikkeling en economische groei hebben landen een goed opgeleid midden- en hoger kader nodig.” Mensen die beleidsplannen kunnen opstellen, maatschappelijke hervormingen kunnen doorvoeren, het middenveld kunnen mobiliseren en kennis kunnen overdragen.

Statutaire doelstelling

De doelstelling zoals die in onze statuten is opgenomen, is als volgt geformuleerd:

1. De stichting heeft ten doel: het mogelijk maken van educatie aan kansarmen in ontwikkelingslanden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

– het ondersteunen van bestaande educatieve projecten;
– het opzetten van nieuwe educatieve projecten. Bijvoorbeeld het verstrekken van lesmateriaal, verzorgen van onderwijs of het mogelijk maken van het volgen van onderwijs door de verzorging van randvoorwaarden (verstrekking van beurzen, vergoeding van reiskosten, en dergelijke).

Leave a Comment